Crep ploče Mediteraneo

Mediteraneo – spoj klasične estetike i savremenih materijala - reč je o proizvodu od poncikovanog plastificiranog lima, koji ispunjava sve zahteve u vezi sa tehničkim, mehaničkim i hemijskim karakteristikama. Druga značajna prednost jeste sloboda u izboru boja – završni sloj može se izvesti prema zahtevu naručioca (standarne boje RAL 9002, 9006, 5010, 6028, 8019, 3009, MAT boje 9005, 3009) pa krovna ravan tako može pratiti savremenu fasadu i prema materijalu i prema boji, uz zadržavanje klasične estetike forme kosog krova.

Prednosti se ogledaju u estetici, maloj težini, brzinom pokrivanja i postojanošću.

Mediteraneo se izrađuje po trenutno najsavremenijim tehnologijama i načinima obrade, a sama linija za proizvodnju je numerički upravljana. širina tabli iznosi 1.092mm, a dužina prvenstveno zavisi od specifikacije/narudžbine, ili transporta.

Debljina lima: 0,5 mm – 0,7 mm
Pokrivna širina: 1092 mm

Pocinkovani plastificirani lim.

Opcija - nanošenje antikondenz folije

Dripstop

Standardne boje:
RAL 9002, 9006, 3009, 5010, 8019, 6028
MAT boje 9005, 3009

Priprema i provera podkonstrukcije

Za kvalitetan i funkcionalan krov potrebno je kvalitetno pripremiti krovnu podkonstrukciju što podrazumijeva daščanje kompletnog krova i postavljanje krovne, paropropusne-vodonepropusne folije, koja osigurava pravilnu ventilaciju krovne konstrukcije. Osim toga, potrebno je postaviti uzdužne (vertikalne) i poprečne (horizontalne) letve.

Način postavljanja letvi sa pravilnim rastojanjima i rasporedom je prikazan na slici. Najmanja visina uzdužne (vertikalne) letve je 12 mm dok se za poprečne (horizontalne) letve standardno koristi dimenzija 30x50 mm (minimalno 25x50 mm). Veoma je važno da se u potpunosti ispoštuje raspored letvanja.

Proveriti da li krovna podkonstrukcija postavljena pod uglom od 90°. Ukoliko to nije slučaj potrebno je da se prva ploča poravnja sa strehom, a bočni deo crepne ploče odseče i poravnja sa krovnom konstrukcijom.

Montaža krovnog lima i pratećih elemenata

Oluci sa oluk lajsnom

Oluci služe za odvod padavinskih voda sa krova a oluk lajsna zatvara prostor između krovnog lima i oluka. Prvo se vrši montaža kuka s tim da se kuke prilagode na način da oluci imaju odgovarajući pad, zatim oluk i na kraju oluk lajsna.

Vetar lajsna

Vetar lajsna ima funkciju zaštite krovnog lima od delovanja bočnih vetrova kao i estetsku funkciju. Montaža se, zavisno o tipu vetar lajsne, vrši prema pre ili nakon montaže krovnog lima.

Zidna lajsna

Zidna lajsna ima funkciju zaštite zida na mestima gde krovni lim dolazi do zida kao i sprečavanje prodora vode u unutrašnjost objekta te odvod vode do oluka. Zidna lajsna se, zavisno o tipu, montira pre ili nakon montaže krovnog lima.

Krovna uvala

Krovna uvala može imati funkciju prikupljanja i odvoda padavinskih voda a takođe može imati i funkciju oluka. Uvala se montira pre montaže krovnog lima.

Opšivka dimnjaka

Funkcija opšivke dimnjaka je ista kao i funkcija zidne opšivke. Opšivka dimnjaka se montira u fazi kada se montira i krovni lim.

Krovni prozor

Krovni prozor dolazi sa već pripremljenim opšivkama tako da se prozor jednostavno montira. Opšivka krovnog prozora je standardno u boji krovnog lima.

Spoj masandre

U slučaju da se radi o masardnom krovu, prvo se montira krovni lim na fasadnom delu, zatim se montira opšivna lajsna a nakon toga i krovni lim na krovu.

Montaža krovnog lima u obliku crepa

Krovni limovi u obliku crepa se strandardno isporučuju u pločama čija je dužina jednaka dužini krovne ploče. U slučaju da je dužina krovne ploče velika (preko 7m) preporučuje se da se ploče krovnog lima rade iz 2 ili više delova s tim da je na dužine ploča potrebno dodati po 100 mm za svaki preklop. Ploče koje se preklapaju trebaju imati pravilan početak i završetak (n crepova x 350 mm + 100 mm za početak i završetak crepa).

Krovni limovi u obliku crepa su duži za 70 mm od dužine krovne ploče. Taj deo lima se prepušta sa strehe u oluk, što treba imati na umu prilikom naručivanja i montaže lima.

Ovdje smo nastojali prikazati nešto komplikovaniju varijantu krova, viševodni krov sa brojnim kosinama različitog oblika.

Montaža krovnog lima - tip A

Nakon što se završi montaža opšivki koji idu ispod lima, može se započeti sa montažom krovnog lima. Pokrivanje se standardno vrši sa desne strane na levu (gledajući od strehe prema slemenjaknu). Posebnu pažnju treba obratiti na montažu prve ploče koja se mora poravnjati sa strehom a ukoliko krovna konstrukcija nije pod uglom od 90° potrebno je prvu ploču odseći na bočnoj strani kako bi se i na tom delu krovni lim poravnjao sa konstrukcijom.

Montaža krovnog lima - tip B

Kod ovakvih krovnih ploča prvo se montiraju duže ploče a zatim kraće.
Kraće ploče moraju imati pravilan početak i završetak (n crepova x 350 mm + 100 mm za početak i završetak crepa). Nakon što se namontiraju i kraće ploče, ukoliko prelaze preko strehe više od 70 mm, potrebno je iste srezati na strehi.

Montaža krovnog lima - tip C

Kod ovog tipa krovne ploče bitno je voditi računa da sve ploče krovnog lima koje idu na kosinu imaju pravilan početak i završetak (n crepova x 350 mm + 100 mm za početak i završetak crepa).

Prilikom montaže, ploče koje idu na kosinu se režu u donjem delu i prilagođavaju obliku krovne konstrukcije.

Montaža krovnog lima - tip D i E

Kod ovakve ploče potrebno je prvo namontirati najduže ploče a zatim ploče na kosinama, koje je potrebno srezati po kosini kako bi pratile oblik krovne konstrukcije.

Montaža krovnog lima na krovnu ploču sa badžom i dimnjakom

Kod ovakve ploče montaža započinje sa desne strane a na mestima gde krovne ploče dolaze do dimnjaka ili badže prvo se postavljaju donje krovne ploče. Nakon toga se vrši urezivanje ploča prema obliku dimnjaka ili badže i njihovo montiranje. Važno je napomenuti da je pre montaže krovnog lima potrebno montirati krovne opšivke.

Samari

Montaža samara se vrši nakon što se završi montaža krovnog lima. Pre samara se postavlja profilni filer iako se samar može postaviti i bez filera. Samari se pričvršćavaju kroz rebro crepa SVP zavrtnjima dužine 70 mm (4 kom/m samara).

Snegobrani

Funkciju snegobrana na krovnim limovima u obliku crepa vrše linijski snegobrani dužine 1250 mm iako se mogu koristiti i razbijači snega. Snegobrani se pričvršćavaju kroz rebro crepa SVP zavrtnjima dužine 70 mm (4 kom/m snegobrana).

Količina snegobrana zavisi od dužine krovne ploče, nagiba krova i klimatskih uslova. Na dužine krovne ploče do 6m treba montirati minimalno 2 reda snegobrana (ili 3 reda u cik-cak rasporedu) a preko 6m minimalno 3 reda (ili 4 reda u cik-cak rasporedu). Raspored snegobrana na krovu je prikazan na slici.